ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΤΙ ΕΙNΑΙ ΤΟ ΧΑΛΑΛ ; | Ανοπαία ατραπός
Ανοπαία ατραπός

ΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΤΙ ΕΙNΑΙ ΤΟ ΧΑΛΑΛ ;

27 Ιουνίου 2016 21:48:00

Προφανῶς οἱ περισσότεροι ἀπό ἐσᾶς ὄχι. Καί ὅμως τό τρῶτε καθημερινά.

Ἡ ἐταιρία Πίνδος που έχει κοτόπουλα, μᾶς ἐνημερώνει ὅτι τά κοτόπουλα πού βγάζει στήν ἀγορά γιά νά φᾶμε, εἶναι σφαγμένα τελετουργικά σύμφωνα μέ τούς νόμους τῆς Σαρία.

Μέ τόν ὄρο «χαλάλ» περιγράφονται τά προϊόντα πού ἔχουν παραχθεῖ καί προετοιμαστεῖ μέ βάση τίς παραδόσεις καί τούς κανόνες τῆς μουσουλμανικῆς θρησκείας. Στήν περίπτωση τοῦ κρέατος, πρόκειται γιά προϊόντα πού κατ” ἀρχάς δέν περιέχουν χοιρινό καί προέρχονται ἀπό ζῶα τά ὁποῖα ἔχουν θανατωθεῖ μέ συγκεκριμένο τελετουργικό.

Σύμφωνα λοιπόν μέ τήν ἐταιρία αὐτή, πρίν θανατώσουν ἕνα κοτόπουλο, διαβάζει ὁ Μουσουλμάνος ὑπάλληλος σφάχτης, μία Μουσουλμανική προσευχή καί κατόπιν θανατώνει τό κοτόπουλο λέγοντας τά λόγια «Μπισμιλλάχ Ἐρραχμᾶν Ἐρραχήμ, Ἀλλαχοῦ Ἐκμπάρ».

Στήν ἐταιρία Πίνδος λοιπόν, ἀποκλείεται νά εἶναι ΜΗ Μουσουλμάνος ὑπάλληλος ὁ σφαγέας διότι θά πρέπει νά τηρήσει εὐλαβικά τήν διαδικασία HALAL καί νά πεῖ τήν προσευχή. Ἔχουμε δηλαδή, θρησκευτικό ρατσισμό σέ μία θέση ὑπαλλήλου μίας Ἑλληνικῆς Ἐταιρίας πού οἱ περισσότεροι δυνητικά πελάτες της, εἶναι Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι..
Ὅταν «κομπάζει» ἕνας ἀπό τούς βασικούς προμηθευτές σέ κοτόπουλα, τῶν Ὀρθόδοξων Ἑλληνικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων ὅτι τά σφάζει μέ τόν εἰδικό, μουσουλμανικό, τελετουργικό τρόπο «χαλάλ», τότε προκύπτει πολύ σοβαρό ζήτημα, γιατί ἀκόμα ἐξ” ὅσων γνωρίζουμε ὁ Ἑλληνικός Στρατός πολεμάει Ὑπέρ Πίστεως, καί Πατρίδος (ὑπέρ βωμῶν, καί ἑστιῶν, κατά τούς ἀρχαίους προγόνους μας). 
 

Γιά τό θέμα αὐτό μας ἐνημερώνει ἡ ἴδια ἡ ἐταιρία στήν ἐπίσημη ἰστοσελίδα  της (δείτε τη στο: http://www.pindos-apsi.gr/halal) καί ὑπάρχει καί ἡ ἀπόφαση πιστοποίηση ἀπό τή Μουφτεία τῆς Ξάνθης (δέιτε την στο:http://www.pindos-apsi.gr/files/pdf/halal.pdf) Τό περίεργο πού μέχρι σήμερα δέν εἴχαμε εὐρέως πληροφορηθεῖ εἶναι πώς ἡ πιστοποίηση εἶναι ἀπό τό 2003. Ἄρα μέχρι σήμερα ἑκατομμύρια Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ἔχουν καταναλώσει κοτόπουλα Χαλάλ… Νά ποῦμε χαλάλι; ΟΧΙ….


Σύμφωνα μέ τούς μουσουλμανικούς νόμους, τά ζῶα πρέπει νά σφαχτοῦν κόβοντας τόν λαιμό τους, ὥστε νά τρέξει ὅλο τους τό αἷμα. Τά ζῶα πεθαίνουν συχνά μέ ἕναν ἀργό ὀδυνηρό θάνατο ἐξαιτίας τῶν θρησκευτικῶν σφαγείων τά ὁποία ἀπαλλάσσονται ἀπό τούς νόμους πού ἀπαιτοῦν τά ζῶα πρῶτα νά ἀναισθητοποιοῦνται πρίν τή θανάτωσή τους.

Ἐπίσης ἔχει ἀναφερθεῖ, ὅτι στίν τιμή τοῦ κοτόπουλου πού ἀγοράζουμε, προστίθετε ἕνας «κρυφός φόρος» γιά τήν πιστοποίηση Χαλάλ, ὅπου καί τόν εἰσπράτει ἀπό τήν ἑκάστοτε ἑταιρεία πού ἔχει πιστοποίηση χαλάλ, ἡ Μουσουλμανική κοινότητα.

Halal κοτόπουλο σημαίνει τό κοτόπουλο πού ἔχει τελετουργικά σφαχτεῖ καί δέν ἔχει πρόσθετα σέ αὐτό πού εἶναι ‘Χαράμ’.

Τά ζῶα πού σκοτώνονται χαλάλ (σύμφωνα μέ τόν ἰσλαμικό νόμο) δέν μποροῦν νά ἀναισθητοποιοῦνται πρίν τούς κόψουν τούς λαιμούς τους, πράγμα πού σημαίνει ὅτι πολλά ζῶα,συμπεριλαμβανομένων τῶν ἀγελάδων πού φαίνονται σέ σκληρά βίντεο νά παλεύουν,ἐνῶ τό αἷμα τούς τρέχει ἀπό τό κομμένο λαιμό τους.

 

Γιά τό θέμα διαβάζουμε στό Xanti Press σέ ἀνάρτηση ἀπό τίς 19 Ὀκτωβρίου 2010:

 

Ὑπάρχουν πολλοί τρόπο γιά νά διχάσει κανείς μία κοινωνία. Ἀλλά ἡ καθοδήγηση πού λαμβάνει χώρα ἐδῶ καί ἀρκετά χρόνια προκειμένου νά ἀπομονώσει τή μειονότητα ἀπό τήν κοινωνία, ὁδηγεῖ σέ καταστάσεις πού φαντάζουν γελοῖες ἀλλά εἶναι ἐπικίνδυνες καί ἀποκαλύπτονται πλέον σέ ὅλη τους τήν ἔκταση.

Τό κρέας πού καταναλώνουν οἱ μουσουλμάνοι γίνεται ἀντικείμενο θρησκευτικῆς καί πολιτικῆς ἐκμετάλλευσης καθώς ἡ γραμμή πού ἀκολουθεῖται μέσα ἀπό τούς θρησκευτικούς χώρους τῆς μειονότητας ὑπαγορεύει τήν κατανάλωση κρέατος μόνο ἀπό ἐγκεκριμένους κρεοπῶλες, οἱ ὁποῖοι ἀκολουθοῦν συγκεκριμένη διαδικασία σφαγῆς καί «διαβάζουν» τά κρέατα κατά τή σφαγή τους! Γιά νά ἀποδειχθεῖ αὐτή ἡ προϋπόθεση ἐπιστρατεύεται ὁ Μουφτής Ξάνθης Ἐμίν Σινίκογλου (ὁ νόμιμος μάλιστα καί ὄχι ὁ ψευδομουφτής) ὁ ὁποῖος ἐκδίδει βεβαιώσεις ὅτι συγκεκριμένοι παραγωγοί κρέατος ἔχουν τή σχετική πιστοποίηση πού ὀνομάζεται Χαλάλ !

Ὅσο καί ἄν αὐτό φαίνεται ἀπίστευτο, πραγματικά συμβαίνει.Εμφανίζεται βεβαίωση τοῦ 2003 στήν ὁποία ὁ Μουφτής βεβαιώνει μέ περισσή ἱλαρότητα ὅτι τά κοτόπουλα τῆς ἐταιρίας Πίνδος διαθέτουν τήν ἀντίστοιχη πιστοποίηση καθώς κατά τή διαδικασία σφαγῆς διαβάζεται μία συγκεκριμένη εὐχή. Ἔλεγχος φυσικά γιά τήν περιβόητη διαδικασία πού πιστοποιεῖται προφανῶς καί δέν ἔχει γίνει ποτέ ἀπό θρησκευτικό λειτουργό, ἀποδεικνύοντας τήν προφανῆ σκοπιμότητα τῆς ἔκδοσης. Ἀντίστοιχα πιστοποιητικά ἔχουν ἐκδοθεῖ γιά μειονοτικούς κρεοπῶλες στήν Ξάνθη.

Ὑποχρέωση σήμανσης καί κείμενη νομοθεσία.

Κρέατα τύπου Χαλάλ ὑπάρχουν πράγματι, ὅμως μέ βάση ὅσα ἰσχύουν ἡ σχετική διαδικασία, δέν εἶναι αὐτή πού βεβαιώνεται στό ἐπίμαχο πιστοποιητικό (γιά τό ὁποῖο ἡ Μουφτεία ἀποφεύγει νά τοποθετηθεῖ), καί δέν διαβάζεται ἁπλῶς μία εὐχή. Ἡ ἐν λόγω πιστοποίηση προβλέπει συγκεκριμένη διαδικασία σφαγῆς πού διαφοροποιεῖ τά ποιοτικά χαρακτηριστικά του κρέατος. Ἄρα, σύμφωνα μέ τήν εὐρωπαϊκή νομοθεσία τά συγκεκριμένα κρέατα πρέπει νά φέρουν ὑποχρεωτικά εἰδική σήμανση, γνωστή στόν καταναλωτή ( Ε.Κ. 178/2002) καί νά ἀκολουθοῦν συγκεκριμένη διαδικασία θρησκευτικῆς σφαγῆς(Ε.Κ. 1099/2009) πού γίνεται σέ ἀντίστοιχο σφαγεῖο.

Ἀντίδραση χριστιανῶν ὑπαλλήλων καί καταγγελία !

Τό γεγονός αὐτό ὅμως ἔχει καί δεύτερη ὄψη. Ὑπάλληλοι ὑπηρεσιῶν, κάποιοι ἀπό τούς ὁποίους σχετίζονται μέ τόν κτηνιατρικό κλάδο, ὑπέγραψαν καταγγελία πού ἀπέστειλαν στό Σωματεῖο Κρεοπωλῶν (Εἰκόνα 3), στήν ὁποία ἀναφέρουν ὅτι ἄν ἀληθεύουν ὅσα βεβαιώνονται ἀπό τό Μουφτή, χριστιανοί καταναλωτές ψωνίζουν ἀπό κρεοπῶλες, προϊόντα πού ἔχουν «διαβαστεῖ» στό ὄνομα ἄλλης θρησκείας καί κάνουν λόγο γιά παρεμβάσεις τῆς δικαιοσύνης σέ ἄλλες εὐρωπαϊκές χῶρες. Ἄν καί πρακτικά δέν ὑπάρχουν πολλοί νοήμονες πού δέχονται τή θεωρία περί «διαβασμένων» καί «ἀδιάβαστων» κρεάτων, ἐντούτοις ἡ καταγγελία ἐγείρει ἕνα βάσιμο λατρευτικό ζήτημα.

Πάντως τά κοτόπουλα τῆς ἐταιρίας ΠΙΝΔΟΣ καταναλώνονται ἀπό ὅλη τήν Ἑλλάδα καί μᾶλλον κανείς δέν ἤξερε ὅτι ἔχουν σχετική πιστοποίηση, παρότι θά ἔπρεπε. Πρακτικά ὅλοι, λίγο ἤ πολύ, ὑποκρίνονται γιά διαφορετικούς λόγους.

Σοβαρό πολιτικό και θρησκευτικό ζήτημα. Τι γίνεται στην Ευρώπη

Τό γεγονός ἔχει φέρει σέ δυσχερῆ καί ἀμήχανη θέση τίς ἁρμόδιες κτηνιατρικές ὑπηρεσίες, τό Σωματεῖο Κρεοπωλῶν ἀλλά καί τή Μητρόπολη Ξάνθης πού ἐπιχειροῦν νά χειριστοῦν ἕνα ζήτημα εὐαίσθητο πού ἀφορᾶ καί στίς δύο θρησκεῖες, χωρίς νά προκληθεῖ ἔνταση. Εἶναι ὅμως προφανές ὅτι ἡ Μουφτεία ἔχει χειριστεῖ τό θέμα χωρίς ἐπίγνωση τῆς βαρύτητας πού ἔχει, ἔχει ἐξυπηρετήσει κύκλους πού δέν θά ἤθελε, ὑποβαθμίζοντας τήν ἴδια τῆς τήν ἀποστολή ὡς θρησκευτικῆς ἡγεσίας καί ἀποδεικνύοντας προφανῆ ἀνεπάρκεια.

Τό ζήτημα τῆς θρησκευτικῆς εὐσέβειας καί γιά τίς δύο θρησκεῖες εἶναι κάτι πού ὁρίζεται ὡς ἀτομικό δικαίωμα καί, ὡς ἐκ τούτου, προκύπτει μία διένεξη πού ἔχει λογική βάση. Ὅμως, παρόλο πού δέν εἶναι κομψό νά κατηγορεῖται ἡ θρησκευτική ἐμμονή, ἐντούτοις εἶναι προφανές ὅτι στό πλαίσιο μίας πολιτισμένης κοινωνίας ὑπάρχει μεγάλη δόση ὑποκρισίας. Φυσικά, ἡ θρησκεία χρησιμοποιεῖται γιά ἄλλη μία φορά διχαστικά, ὑπηρετώντας τή γνωστή ἐπιδίωξη τῆς οἰκονομικῆς καί κοινωνικῆς αὐτονόμησης τῆς μειονότητας ἀλλά καί τοῦ κέρδους. Σέ αὐτή τή λογική ὑπακούουν τά κάθε λογής κηρύγματα πού ἐκπορεύονται ἀπό συγκεκριμένους κύκλους καί βρίσκουν ἔδαφος σέ θρησκευτικούς χώρους.

Τό θέμα τῆς θρησκείας εἶναι προφανῶς ἕνα ἀναχρονιστικό πρόσχημα πού ἐπιχειρεῖ νά ὁδηγήσει πολιτισμένες κοινωνίες σέ θρησκευτικές μεθόδους καί πιστοποιητικά, πού ἀνάγονται στό μεσαίωνα. Στή Γαλλία, σύμφωνα μέ δημοσιεύματα τοῦ γαλλικοῦ τύπου καί σχετικά ἄρθρα στό Βῆμα (κλίκ ἐδῶ) , οἱ κληρικοί πού δίνουν τίς ἀντίστοιχες βεβαιώσεις καρπώνονται ποσοστό τῶν ἐσόδων ἀπό τά προϊόντα πού φέρουν τήν πιστοποίηση ἐνῶ ἔχουν προκληθεῖ σοβαρές κοινωνικές διενέξεις. Ταυτόχρονα ὅμως εἶναι σαφές ὅτι ἡ μέθοδος πού ἐπιλέγεται γιά νά προκληθεῖ ἔνταση καί διχασμός ὁδηγεῖ σέ ἐπικίνδυνα μονοπάτια θρησκευτικῆς μισαλλοδοξίας, πού προσεγγίζουν περισσότερο τό Ἀφγανιστᾶν καί λιγότερο μία εὐρωπαϊκή χώρα. Ἀλλά ἡ πραγματικότητα αὐτή, ὅπως εἶναι γνωστό, ἀμφισβητεῖται ἔντονα στή Θράκη μέ πολλές ἀφορμές.


Ἡ «χαλαλοποίηση» τῆς Βρετανίας

 

Τό κρέας ‘halal’ σερβίρεται πλέον, σέ ὁρισμένες ἀπό τίς πλέον δημοφιλεῖς ἀθλητικές ἐγκαταστάσεις τῆς Βρετανίας, παμπς, σχολεῖα καί νοσοκομεῖα, χωρίς τό βρετανικό κοινό νά τό γνωρίζει. (Τό κρέας χαλάλ, εἶναι κρέας ἀπό ἀγελάδες οἱ ὁποῖες ἔχουν σφαγιαστεῖ σύμφωνα μέ τήν ἰσλαμική πρακτική. «Χαλάλ» σημαίνει στά ἀραβικά «ἐπιτρεπόμενο, θεμιτό». Εἶναι τό ἀντίθετό του «χαράμ». Φυσικά, τό χοιρινό ἀπαγορεύεται).

 

Ὅλο τό βοδινό κρέας, τό κοτόπουλο καί τό ἀρνί πού πωλεῖται στούς φιλάθλους στό Wembley Stadium, ἔχει παρασκευασθεῖ, κρυφά, σύμφωνα μέ τόν αὐστηρό ἰσλαμικό νόμο τῆς Σαρία.

 

Καί ἑκατοντάδες ἑστιατόρια καί παμπς στή Βρετανία, καθώς καί κορυφαῖοι ἱππόδρομοι, σχολεῖα καί νοσοκομεῖα, τώρα χρησιμοποιοῦν μόνο κοτόπουλο πού ἔχει σφαχτεῖ τελετουργικά, σύμφωνα μέ τό νόμο τῆς σαρία.

 

Σύμφωνα μέ τούς μουσουλμανικούς νόμους, τά ζῶα πρέπει νά σφαχτοῦν κόβοντας τόν λαιμό τους, ὥστε νά τρέξει ὅλο τους τό αἷμα. Τά ζῶα πεθαίνουν συχνά μέ ἕναν ἀργό ὀδυνηρό θάνατο ἐξαιτίας τῶν θρησκευτικῶν σφαγείων τά ὁποία ἀπαλλάσσονται ἀπό τούς νόμους πού ἀπαιτοῦν τά ζῶα πρῶτα νά ἀναισθητοποιοῦνται πρίν τή θανάτωσή τους.

 

Ὑπάρχει πλέον μία ἔντονη καί αὐξανόμενη ἀνησυχία ὅτι τό κοινό ὑποστηρίζει ἄθελά του μία σκληρή μορφή σφαγείου.

 

Ἕνας ἐκπρόσωπος τῆς RSPCA, τῆς βρετανικῆς φιλοζωΐκης ὀργάνωσης, δήλωσε: «Ὁ κόσμος ἔχει τό δικαίωμα νά γνωρίζει πώς παράγεται τό κρέας πού τρώει.

 

Πολλοί ἄνθρωποι ἀνησυχοῦν γιά τό πῶς διαβιώνουν τά ζῶα.

 

«Πολλά εἴδη διατροφῆς δέν ἔχουν καμία πληροφορία σχετικά μέ αὐτό.

«Θά πρέπει τά ζῶα αὐτά νά ἀναισθητοποιοῦνται πρίν τή σφαγή».

Ἡ ὁμάδα γιά τά δικαιώματα τῶν ζώων ‘Viva!’ δήλωσε: «Ἄλλες πρακτικές πού βασίζονται στήν (μουσουλμανική) θρησκεία – ὅπως ἡ πολυγαμία ἤ ὁ λιθοβολισμός τῆς μοιχαλίδας – δέν ἐπιτρέπονται στό Ἡνωμένο Βασίλειο.

 

Οἱ φίλαθλοί του ράγκμπι πού παρακολουθοῦν ἀγῶνες στό Twickenham καί οἱ λάτρεις τῶν ἱπποδρομιῶν πού ἐπισκέπτονται τό Ascot, μποροῦν νά ἀγοράσουν μόνο ‘halal κοτόπουλο’.

 

Στά παιδία στά σχολεῖα σέ ὅλη τή Βρετανία δίνουν συστηματικά halal κρέας μέ μόνη ἐναλλακτική λύση τήν χορτοφαγική ἐπιλογή. Στό Tower Hamlets, στό ἀνατολικό Λονδίνο, πάνω ἀπό 100 σχολεῖα χρησιμοποιοῦν μόνο halal κρέας.

Νοσοκομεῖα, ὅπως τό Guy’s and St Thomas’ NHS Trust στό Λονδίνο καί τό Mid-Staffordshire NHS Foundation, ἐπίσης, ἐπιμένουν ὅλα τά κρέατα ὅτι θά πρέπει νά συμμορφώνονται μέ τό νόμο τῆς σαρία.

Καί τό μεγαλύτερο ξενοδοχεῖο τῆς Βρετανίας καί ἁλυσίδα ἑστιατορίων Whitbread, πού κατέχει τό Beefeater καί τήν ἁλυσίδα Brewers Fayre καθώς τό Costa Coffee, καί τά ἑστιατόρια Taybarns καί Table Table, παραδέχθηκε ὅτι πάνω ἀπό τά τρία τέταρτα τῶν πουλερικῶν πού σερβίρει εἶναι ‘halal’, ἄν καί κάποιος ἐκπρόσωπος τῆς ἐταιρίας ἐπέμενε ὅτι ὅλα τά πουλερικά «ἀναισθητοποιοῦνται πρίν ἀπό τή σφαγή».

 

Χθές τό βράδυ ἐκπρόσωπος τῆς ποδοσφαιρικῆς ὁμοσπονδίας ἐπιβεβαίωσε ὅτι «ὅλο τό βοδινό κρέας, τό κοτόπουλο καί τό ἀρνί πού πωλεῖται στό Wembley Stadium εἶναι halal».

 

Τά συμπτώματα ὅμως τῆς ‘χαλαλοποίησης’ ὡς ἀποτέλεσμα τῆς σταδιακῆς ἀπροκάλυπτης ὑποταγῆς τῆς δῆθεν «προοδευτικῆς», ‘πολυπολιτισμικῆς’ καί ἐθνοφοβικής Δύσης στό Ἰσλάμ δέν ἀποτελεῖ μόνο βρετανικό φαινόμενο.

 

Βέλγιο: Δέν σερβίρεται χοιρινό κρέας στά μισά ὀλλανδόφωνα σχολεῖα!

 

Τό Φλαμανδικό ἐθνικιστικό κόμμα Vlaams Belang, (πού διεκδικεῖ τήν ἀνεξαρτησία τῆς περιοχῆς τῆς Φλάνδρας) ἔλεγξε πόσες σχολικές κουζίνες ἔχουν προσαρμοστεῖ στό «πολυπολιτισμικό πλαίσιο» στό ὀλλανδόφωνο ἐκπαιδευτικό σύστημα τῶν Βρυξελλῶν. Λίγο περισσότερα ἀπό τά μισά, ἀπό τά συνολικά 61 σχολεῖα πού ὑπάρχουν, δήλωσαν ὅτι δέν διαθέτουν χοιρινό κρέας, ἔτσι ὥστε νά μήν ἀηδιάζει ἡ μουσουλμανική κοινότητα. Μάλιστα, τό 12% τῶν σχολείων ἔχουν ἀποκλειστικά φαγητό halal.

 

Τό Vlaams Belang λέει ὅτι εἶναι πρωτοφανές ὅτι οἱ μή μουσουλμάνοι μαθητές νά ἀναγκάζονται νά τρῶνε κρέας halal, συχνά μάλιστα, χωρίς νά τό γνωρίζουν οἱ γονεῖς τους. Αὐτό εἶναι τό ἀποτέλεσμα τῆς πίεσης τῶν ριζοσπαστῶν μουσουλμάνων πού ἀπαιτοῦν ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι πρέπει νά ἀκολουθοῦν τυφλά τό νόμο τῆς Σαρία.

 

Διαμαρτυρίες γιά «χαλάλ» fast food στή Γαλλία

 

Στήν Γαλλία, πρόσφατα, ἡ ἀπόφαση τῆς ἁλυσίδας fast-food ‘Quick’ κάποια ὑποκαταστήματά της νά σερβίρουν μόνο «χαλάλ» μπιφτέκια καί μπέργκερ, προκειμένου νά προσελκύσει Μουσουλμάνους πελάτες, προκάλεσε ἔντονες ἀντιδράσεις Γάλλων πολιτικῶν, οἱ ὁποῖοι δηλώνουν ὅτι ἡ ἐταιρία παραβιάζει τήν κοσμική παράδοση τῆς Γαλλίας, ὅπου ζεῖ ὁ μεγαλύτερος μουσουλμανικός πληθυσμός τῆς Εὐρώπης, δηλαδή 5 ἑκατομμύρια Μουσουλμάνοι.

 

Ἡ ἁλυσίδα δέχθηκε σκληρές ἐπικρίσεις στίς ἀρχές τοῦ χρόνου ὅταν ἔθεσε σέ ἐφαρμογή τό πιλοτικό πρόγραμμα πώλησης χαλάλ μπέργκερς, στά ὁποῖα τό μπέικον ἀντικαταστάθηκε ἀπό καπνιστή γαλοπούλα. Τότε ὁ ὑπουργός Γεωργίας τῆς Γαλλίας, Μπρουνό λέ Μέρ, εἶχε δηλώσει ὅτι τό μάρκετινγκ μέ θρησκευτικά κριτήρια ἀντίκειται στίς γαλλικές ἀξίες. Ἐπίσης, ὁ δήμαρχος μίας πόλης ὅπου ἄνοιξε τέτοιο κατάστημα ἀπείλησε τήν ἑταιρεία μέ ἀγωγές, ὑποστηρίζοντας ὅτι ἐπιβάλλεται «ἰσλαμικός φόρος» στούς πελάτες, ἀφοῦ μέρος τοῦ ποσοῦ πού πληρώνουν γιά τό κρέας καταλήγει στίς θρησκευτικές μουσουλμανικές ἀρχές πού πιστοποιοῦν ὅτι τό ζῶο ἀπό τό ὁποῖο προῆλθε τό κρέας θανατώθηκε κατά τόν μουσουλμανικό νόμο. Τρόφιμα χαλάλ προσφέρει στή Γαλλία καί ἡ ἀμερικανική ἁλυσίδα Kentucky Fried Chicken.

Τά τρόφιμα χαλάλ εἶναι μία μεγάλη καί ταχύτατα ἀναπτυσσόμενη ἐπιχείρηση στή Γαλλία. Σύμφωνα μέ ἔρευνα, ἡ ἀγορά κρέατος χαλάλ θά ἀνέλθει στά 5,5 δίσ. εὐρώ φέτος, μέγεθος διπλάσιο ἀπό τόν τζίρο τῆς ἀγορᾶς ὀργανικῶν τροφίμων.

(Πηγή:http://redskywarning.blogspot.gr/2010/09/blog-post_4380.html)


Ενημέρωση μέσω e-mail

Συμπληρώστε το email:Βιογραφικό

Χρήστος Κασταμονίτης

Ο Χρήστος Κασταμονίτης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973. Φοίτησε στο πανεπιστήμιο του Coventry στην Αγγλία, όπου και σπούδασε Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Έχει μεταπτυχιακό στο Management από το πανεπιστήμιο του Υork στην Αγγλία. Είναι μέλος του Project Management Institute. Εργάζεται ως Senior Business Process Analyst στις Βρυξελλες. Εχει Αρθρογραφησει στα περιοδικά "Τρίτο Μάτι", «Hellenic Nexus» ,"ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ". Έχει εμφανιστεί σε πλήθος τηλεοπτικών εκπομπών όπως "ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ" , "ΟΙ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΑΝΕΞΗΓΗΤΟΥ" ,"ΑΘΕΑΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ", "ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΩΡΑ" ,"ΑΠΟΡΡΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ", "ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ" , "MEGA Σαββατοκύριακο" καθώς και σε πολλές ραδιοφωνικές εκπομπές .Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συγκαταλέγονται τα UFO, η ιστορία του ευρύτερου ελληνικού χώρου κ.ά. Στα συλλεκτικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται τα γραμματόσημα, τα νομίσματα και τα χαρτονομίσματα.Είναι Έφεδρος Ειδικός Επιστήμονας του Γ.Ε.Σ στο κλάδο των Διαβιβάσεων.Συμμετείχε στις ραδιοφωνικές εκπομπές ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ και ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ στο ATHENSJUKEBOX .Ειχε επισης και την δική του ραδιοφωνική εκπομπή με τίτλο "ΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΟΠΑΙΑ ΑΤΡΑΠΟ" στο web radio του Ε.Ο.Ε με θέματα που σκοπό έχουν να ξυπνήσουν και άλλους συντρόφους για να περιμένουμε τους βαρβάρους ξένους ή μη.Προσωπικό email : kastamonitis@gmail.com


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

error: